So sánh kích cỡ Dương Vật

So sánh kích thước dương vật


Về chiều dài dương vật


Kích thước của bạn (inches) Phần Trăm của bạn Giải thích
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 2,7-4,9 0-10% 90-100% những người đàn ông có dương vật dài hơn bạn 0-10% những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 4,9-5,5 10-20% 80-90% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 10-20% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 5,5-5,8 20-30% 70-80% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 20-30% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 5,8-6,0 30-40% 60-70% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 30-40% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 6,0-6,3 40-50% 50-60% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 40-50% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 6,3-6,7 50-60% 40-50% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 50-60% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 6,7-6,9 60-70% 30-40% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 60-70% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 6,9-7,3 70-80% 20-30% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 70-80% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 7,3-7,9 80-90% 10-20% những người đàn ông có dương vật dài hơn so với 80-90% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chiều dài dương vật của bạn rơi vào khoảng 7,9-10,2 90-100% 0-10% những người đàn ông có dương vật dài hơn bạn 90-100% những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn

Về chu vi dương vật


Kích thước của bạn (inches) Phần Trăm của bạn

Giải thích

Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 2,4-3,7 0-10% 90-100% những người đàn ông có dương vật lớn hơn bạn 0-10% những người đàn ông có dương vật nhỏ hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 3,7-4,3 10-20% 80-90% những người đàn ông có dương vật lớn hơn so với 10-20% của những người đàn ông có dương vật nhỏ hơn bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 4,3-4,7 20-30% 70-80% những người đàn ông có dương vật lớn hơn so với 20-30% của những người đàn ông có dương vật nhỏ hơn bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 4,7-4,9 30-40% 50-60% những người đàn ông có dương vật lớn hơn so với 40-50% của những người đàn ông có dương vật nhỏ hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 4,9-5,1 40-50% 40-50% những người đàn ông có dương vật lớn hơn so với 50-60% của những người đàn ông có dương vật nhỏ hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 5,1-5,3 50-60% 40-50% những người đàn ông có dương vật lớn hơn bạn 50-60% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 5,3-5,5 60-70% 30-40% những người đàn ông có dương vật lớn hơn bạn 60-70% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 5,5-5,9 70-80% 20-30% những người đàn ông có dương vật lớn hơn bạn 70-80% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 5,9-6,3 80-90% 10-20% những người đàn ông có dương vật lớn hơn bạn 80-90% của những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn
Nếu chu vi dương vật của bạn rơi vào khoảng 6,3-8,1 90-100% 0-10% những người đàn ông có dương vật lớn hơn bạn 90-100% những người đàn ông có dương vật ngắn hơn so với bạn

BẢNG SO SÁNH CHẤT LƯỢNG CÁC DÒNG THUỐC SINH LÝ NAM

(Nguồn: Khảo sát Definitive Kích thước dương vật – Sixth Edition)


blogsinhly_blogsinhly_page-thuoc-cuong-duong-961

Related Posts

Comments

comments